ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. H εταιρία με την επωνυμία ΜΕΑΤΚΑ ΑΕ, η οποία εδρεύει στα Σπάτα Αττικής, Θερμοπυλών 20 & Διαγόρα, διοργανώνει σε συνεργασία με την ατομική επιχείρηση με επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ», που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό Αττικής, στην οδό Υψηλάντου, αρ. 3, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής «Διοργανωτές»), προωθητική ενέργεια σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, άνω των 18 ετών. Για τους ανήλικους τεκμαίρεται ότι συμμετέχουν έχοντας λάβει την προηγούμενη συναίνεση των προσώπων που ασκούν κατά νόμο τη γονική μέριμνα άλλως την επιμέλεια αυτών.

3. Η προωθητική ενέργεια θα πραγματοποιηθεί από 20/12/2016 έως 28/12/2016. Η προωθητική ενέργεια διεξάγεται μέσω του site http://www.facebook.com/meatka.gr και κατά συνέπεια μόνο για τους εγγεγραμμένους στην εν λόγω ιστοσελίδα οι οποίοι έχουν και πρόσβαση στο Internet. Οι Διοργανωτές δεν υποχρεούνται να παράσχουν τίποτα από τα ανωτέρω. Οι συμμετέχοντες, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα http://www.facebook.com/meatka.gr και χρησιμοποιώντας την εφαρμογή (application) που θα υπάρχει εκεί για το διαγωνισμό, έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν:

Δέκα (10) νικητές από μια πλήρη σειρά προϊόντων Ύψηστον

4. Οι συμμετέχοντες θα καλούνται, αφού μπουν στην ιστοσελίδα http://www.facebook.com/meatka.gr να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή (application) “Giveaway” μέσα από την οποία να συμπληρώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Ο κάθε χρήστης μπορεί να κατοχυρώσει μόνο μία συμμετοχή στο διαγωνισμό και κατ’ επέκταση στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 29/12/2016 για τα παραπάνω δώρα.

5. Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί στα γραφεία της εταιρίας «MEATKA AE» και ώρα 10.00. Τα ονόματα των νικητών των κληρώσεων θα αναρτηθούν στο http://www.facebook.com/meatka.gr στις 29/12/2016 και οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω του email που δήλωσαν κατά την συμμετοχή στους στην εφαρμογή Facebook “Giveaway”. Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την «MEATKA AE» στο τηλέφωνο +30 210 66 34 848, για να κανονίσουν την παραλαβή του δώρου τους.

6. Ως προς το δώρο διευκρινίζεται το εξής: Οι νικητές θα πρέπει να παραλάβουν το δώρο μέχρι τις 31/01/17. Το δώρο είναι συγκεκριμένο και παραλαμβάνεται από τον ίδιο το δικαιούχο ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα προκειμένου για ανηλίκους. Η ευθύνη των Διοργανωτών περιορίζεται μόνο στην κάλυψη του κόστους του δώρου.

7. Οι νικητές υποχρεούνται να βεβαιώσουν την ικανότητα συμμετοχής τους στην προωθητική ενέργεια καθώς και την παραλαβή του δώρου και να απαλλάξουν τους Διοργανωτές από κάθε ευθύνη.

8. Σε περίπτωση μη παραλαβής των δώρων από τους νικητές μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία, ή σε περίπτωση που ο δικαιούχος αρνηθεί το δώρο ή αν η συμμετοχή του είναι άκυρη ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής του στην προωθητική ενέργεια χάνει το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου και το δώρο απόλλυται οριστικά για τους συμμετέχοντες. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, δεν υφίσταται ευθύνη για απόδοση των μη εμπροθέσμως αναζητηθέντων δώρων.

9. Οι Διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρoυν για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα τυχόν παρουσιάσουν τα δώρα καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν προκληθεί, από την στιγμή που τα παραλάβουν οι νικητές. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και η αξία τους δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

10. Οι Διοργανωτές δικαιούνται να μεταβάλουν τους όρους της παρούσας προωθητικής ενέργειας ή να την ανακαλέσουν με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του facebook.

11. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα όρο 3, ή μετά την κατά παράταση ή συντόμευση λήξη της προωθητικής ενέργειας ή μετά την ανάκλησή της, οι οποιεσδήποτε συμμετοχές μέσω του “facebook” θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανύπαρκτες, ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια που έχει λήξει, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, παύουν να ισχύουν και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα δώρα.

12. Με τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συγκατατίθεστε στην τήρηση και επεξεργασία (με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων) των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από εσάς τους ίδιους, από την «MEATKA AE» ή/και από άλλα πρόσωπα, στα οποία τυχόν θα ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων, προς το σκοπό της διεξαγωγής του παρόντος διαγωνισμού. Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα θα μπορούν να αποθηκευθούν σε σχετικά αρχεία για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για λόγους ελέγχου των όρων διεξαγωγής του διαγωνισμού.

13. Οι συμμετέχοντες μπαίνουν στη newsletter λίστα του “Ύψηστον” με σκοπό να λαμβάνουν το μηνιαίο e-mail με τις προσφορές του καταστήματος. Οι διευθύνσεις e-mail δε δίδονται σε καμία περίπτωση σε τρίτες εταιρίες και μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή από τη λίστα newsletter του “Ύψηστον” ύστερα από αίτημα του χρήστη.

14. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής.